Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


 

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-08-14


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 AUG
Finansförbundet

Jämställdhets- och Mångfaldskommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr. Syftet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande.
Finansförbundet

 

15 AUG
Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer (20 – 30 år), som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar. 
Utlysning Källakademin

 

15 AUG
Seniorvärlden - Bästa studentuppsats

Nominera – Bästa studentuppsats 2017 på temat ”boende för äldre”. Följande ämnesområden prioriteras: företagsekonomi, arkitektur, fastighetsekonomi, juridik, teknik, medicin, service management och omvårdnad.
Utlysning

 

 

15 AUG
Georgiastipendiet läsåret 2018-2019

Rotarianerna i staten Georgia i USA delar varje år ut ett åttiotal stipendier till studenter (18-24 år) från andra länder för ettåriga studier vid universitet eller colleges i Georgia.
Rotarys Ungdomsutbyte

 

 

15 AUG
J.A. Hertz Donationsfond

Stipendium/resebidrag till unga män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel, särskilt hamnanläggningar och sjötransporten.
Ansökningsblankett

 

16 AUG
Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2017

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Varje institution får nominera två kandidater. Författaren får ett diplom och ett pris.
Naturvetenskapliga fakulteten

 

16 AUG
Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne

Anslag om totalt 1 200 000 kr inom följande området gastroenterologi.
Utlysning

 

 

17 AUG
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Första utlysningen inom ramen för det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. I syfte att stärka forskningen inom arbetslivsområdet utlyses projektmedel och postdokbidrag om totalt 61 miljoner kronor under tre år (2017-2019).
Forte

 

18 AUG
Adolf Lindgrens Stiftelse

Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande. Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år. Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier. 
Adolf Lindgrens Stiftelse
 

 

21 AUG
Swedish Embedded Award

Förutsättningar och kriterier

 • Alla bidrag skall för sin funktion använda inbyggnadsprocessor(er) med tillhörande programvara och får gärna vara baserade på befintliga plattformar
 • Kommersiellt intressant slutprodukt
 • Konstruktion baserad på nytänkande

Swedish Embedded Award

 

28 AUG
Lilla barnets fond - Forskningsanslag 2018

Projekt- och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Utlysning

 

 

29 AUG
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte utlyser medel för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer.
Forte

 

30 AUG
NordForsk

Calls for Proposals - Neutron Science: International Postdoctoral Research Fellowships.
NordForsk

 

30 AUG
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap.
MSB

 

31 AUG
Konsumentverket

Uppsatstävling för studenter. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2017 önskar Konsumentverket gärna bidrag som belyser olika aspekter av hållbar konsumtion.
Konsumentverket

 

31 AUG
Hyresgästföreningen - 2017 års uppsats- och avhandlingsstipendium

Ett stipendium på högst 25 000 kr för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 000 kr. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017.
Utlysning

 

31 AUG 
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

KMA delar ut forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
KMA

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år. Ansökningsperiod:15 maj-31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden

Bidrag som skänks till forskningsfonden går till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Medel ur forskningsfonden går även till forskning för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och kan ha ett medicinskt perspektiv såväl som ett omvårdnadsperspektiv.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma. Medel kan i första hand beviljas för ovan nämnda syften i Sverige, Tyskland, England och USA.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kronor, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för biologiska vetenskaper
 • Generell kungörelse för humaniora

Kungl. Vetenskapsakademien

 

31 AUG
Dyrssenpriset 2017

Examensarbeten inom det marina området  kan nomineras till priset. Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige.
Svenska Havsforskningsföreningen

 

31 AUG
Familjen Janne Elgqvists Stiftelse

Anslag till forskning inom kardiologi och ålderssjukdomar.
Handelsbanken

 

31 AUG
Berit Söderströms stiftelse

Stipendier till personer med fysisk funktionsnedsättning som önskar förkovra sig i sitt yrke eller behöver bidrag till sin utbildning.
Individuell Människohjälp

 

31 AUG
Försäkringskassan

Projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden:

 • Sjukfrånvaro och sjukförsäkringens administration och funktion
 • Funktionsnedsättning och socialförsäkringens administration och funktion
 • Barn- och familjeförmåner.

Försäkringskassan

 

31 AUG
Polhemspriset

Alla har möjlighet att lämna förslag till Polhemspriset. Du kan nominera en eller flera personer som ligger bakom en teknisk innovation på hög nivå eller en genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden, vara konkurrenskraftig och uthålligt miljövänlig.
Polhemspriset

 

1 SEPT
Forska Utan Djurförsök

Forskningsanslag inför 2018 – nya projekt.  Sökande måste vara tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas.
Forska Utan Djurförsök

 

1 SEPT
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden).
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
Radiumhemmets forskningsfonder

Anslag forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT 
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Stipendier att användas till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

1 SEPT
Västsvenska Kulturfonden

Stipendier till personer eller grupper som söker  för kompetensutveckling inom de sköna konstarter som inräknas i ett aktivt kulturliv.
Västsvenska Kulturfonden

 

1 SEPT 
Stora FM-priset

Prissumman går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen.
ISS

 

1 SEPT
Torsten Söderbergs Stiftelse

Anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2017.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

1 SEPT
Gustafsbergsstiftelsen

Stipendier för studier. Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän. Övriga Göteborg tillhör Västergötland.).
Gustafsbergsstiftelsen

 

1 SEPT
PsykoterapiStiftelsen

Stipendiet (10 000 kr) är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen delar varje år ut tre stipendier på vardera 3000 kronor för uppsatser som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage.
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT 
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo. Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendieansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 1 aug  – 1 sept 2017.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 SEPT
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF 1-3 stipendier i militärhistoria. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.
DMF

 

1 SEPT
Dream NEW Scholarship

The scholarship is for students from Europe to undertake a semester of undergraduate study in New Zealand.
Education New Zealand

 

1 SEPT
Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond

Stipendier till personer som vid skola i Skåne avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet och högskolor i Sverige och som dessutom bedrivit studier i ekonomi eller teknik vid universitet och högskolor och uppnått 180 hp.
Stiftelseansökan.se

 

1 SEPT
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning.
SSMF

 

1 SEPT
The Nordic Cancer Union

NCU provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries.
NCU

 

4 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien

 • Resestipendier för disputerade forskare  inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
 • Gästföreläsaranslag - Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

Kungl. Vitterhetsakademien

 

4 SEPT 
Kaleido - Stipendium för unga konsthantverkare

Alla som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, samt är bosatta och verksamma i Sverige kan ansöka.
Kaleido

 

4 SEPT
Capios Forskningsstiftelse

Stiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Behöriga att söka anslag är personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn.
UtlysningCapios Forskningsstiftelse

 

5 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Strategisk mobilitet, 2017 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt.
SSF

 

6 SEPT 
Minor Field Studies

MFS är ett Sida-finansierat program med syfte att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Det möjliggörs genom ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor.
MFS

 

6 SEPT
STINT - Joint Japan-Sweden Research Collaboration

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten.Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte.
STINT

 

 

8 SEPT
Alzheimerfonden

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

11 SEPT
Barncancerfonden

Projektanslag /Kliniska projektanslag/Ovanliga barncancersjukdomar / Planeringsanslag / Kliniska forskarmånader / Medfinansiering av EU-projekt / Implementeringsanslag
Barncancerfonden

 

11 SEPT
Gun och Bertil Stohnes forskningsstipendium

Stipendiet delas ut årligen och har främst som ändamål att stödja en person under forskarutbildning inom ämnesområdet geriatrik under ett år. Ansökningsperiod: 21 aug -11 sept.
Gun och Bertil Stohnes Stiftelse

 

11 SEPT
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE. Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

11 SEPT (4 sept?)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Forskningsutlysning: Civilt försvar med nya förutsättningar.
MSB

 

12 SEPT
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

13 SEPT
NordForsk

Call for proposals: Nordic Centre of Excellence – New learning and teaching environments and practices
NordForsk

 

13 SEPT
Göteborg Energi - Forskningsstiftelsen

Forskningsstiftelsen riktar forsknings- och utvecklingsinsatserna mot följande områden:

 1. Strategier för hållbara energisystem
 2. Värderingar, beteenden och beslut hos aktörer på energimarknaden
 3. Teknik för hållbara energisystem

Göteborg Energi

 

14 SEPT 
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster ( 1 Doktorandtjänst + 1 Postdoktorstjänst) inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa.
Stiftelsen Promobilia

 

15 SEPT
Axlagården Hospice - Pris till bästa studentuppsats

Axlagården Hospice i Umeå har beslutat att utdela pris till de examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede, är av god vetenskaplig kvalitet och har stor klinisk relevans. Lärare kan nominera uppsatser. Alla lärosäten som bedriver utbildning inom vårdområdet är berättigade att nominera uppsatser.
Utlysning

 

 

15 SEPT
Forskningsstiftelserna - Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier, Browaldhstipendier samt Forskarutbyte och spridning

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökningsperiod: 10 aug -15 sept. 
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

I. Anslag till: Anordnande av nordiska konferenser och seminarier / Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer / Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse / Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse / Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning / 2017 har 100 år förflutit sedan Finland blev en självständig stat. Ansökningar som anknyter till detta jubileum välkomnas.
II. Under 2017 står sammanlagt 225.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land.
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin.
Magnus Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT 
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2018/2019.
UtlysningSverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT
The Olav Thon Foundation – Nordic research projects in medicine 2018

NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement

 

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Kungliga stiftelser

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.
CAN - Systembolagets Alkoholforskningsråd

 

15 SEPT
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Stiftelsen ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen - Medicinsk forskning

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Ansökningsperiod:1 juli till 15 sept.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT 
Kostfonden

Medel för forskning om kost och barns övervikt och fetma. Bidraget kan sökas av enskilda forskare som är projektledare.
UtlysningKostfonden

 

15 SEPT
Håkan Frisingers Stipendium för transportmedelsforskning

Stipendiet (250 000 kr) delas ut årligen till person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område. Prefekter och föreståndare erbjuds att komma med förslag på kandidat(er) till stipendiet.
Utlysning
 

 

15 SEPT
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Fakulteterna utlysningar

 

15 SEPT
Åke Wibergs Stiftelse

 • Stiftelsen stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje.
 • Stiftelsen ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs Stiftelse

 

15 SEPT 
Konkurrensverket

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.
Konkurrensverket

 

15 SEPT 
ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Temat för ECPA 2017 och Best Practice Conference är "Cyber Safety".
Fokus ligger dels på bekämpning av organiserad Internetrelaterad brottslighet, och dels på att öka människors medvetenhet om risker kopplade till användning av Internet och s.k. ”smarta enheter”.
Brottsförebyggande rådet

 

15 SEPT
Diabetesfonden

Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.
Diabetesfonden

 

15 SEPT 
The Abel Prize 2017

The right to nominate is open to anyone.The prize recognizes outstanding scientific work in the field of mathematics, including mathematical aspects of computer science, mathematical physics, probability, numerical analysis and scientific computing, statistics, and also applications of mathematics in the sciences.
The Norwegian Academy of Science and Letters

 

15 SEPT
The Brain Prize - Call for Nominations

The Brain Prize recognizes highly original and influential advances in research on the nervous system, covering all aspects from fundamental studies to research related to understanding and treatment of diseases of the brain and other parts of the nervous system.
The Brain Prize

 

15 SEPT
STROKE-Riksförbundet - Forskningsbidrag

Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.
STROKE-Riksförbundet

 

15 SEPT
L'Oréal-Unesco - For Women in Science-priset 2018

Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik.
Sveriges unga akademi

 

15 SEPT
The Swedish Research Council for Sport Science

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science for 2018. The total sum to be distributed is approximately SEK 20 million. Applications may be for:

 • Project funding
 • Funding for doctoral students
 • Funding for post-doctoral researchers
 • Funding for organizations, collaboration and networking

Centrum för idrottsforskning

 

15 SEPT
Sveriges Geologiska Undersökning - Forskningsbidrag 2018

orskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.
SGU

 

15 SEPT
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond

Minnesfonden stödjer forskning angående graviditet och förlossning samt den viktiga neonatalperioden.
Allmänna BB:s minnesfond

 

15 SEPT
Canon Foundation - Research Fellowships

Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe.
Canon Foundation

 

15 SEPT
Sven Svenssons stiftelse

Bidrag till forskning inom svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 SEPT
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

LBF har som ändamål att utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.
LBF

 

 

15 SEPT
Centrum för idrottsforskning

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2018. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse: Projektbidrag / Lönemedel till doktorander / Lönemedel till nydisputerade / Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande.
Centrum för idrottsforskning

 

 

15 SEPT
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

KSLA:s stiftelser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Dags för yngre forskare att ansöka om forskningsanslag eller resestipendium.
KSLA

 

 

15 SEPT
The Mohn Prize 2018

The prize is awarded to an individual or to a research group who has published excellent research related to the Arctic, who holds a leading position internationally in his/her/their field of research, and who has brought to light groundbreaking new knowledge related to nature and/or culture in the Arctic.
The Arctic University of Norway

 

15 SEPT
STINT - Joint South Africa-Sweden Research Collaboration

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte.
STINT

 

15 SEPT 
STINT - Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten.
Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte.
STINT

 

17 SEPT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2017

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

18 SEPT 
Folkhälsomyndigheten - ANDT

Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige. Projektbidragen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.
Folkhälsomyndigheten
 

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Stiftelsen skall verka för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Ansökningsperiod: 19/7 - 19/9.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

19 SEPT
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningssystem är öppet 170817-170919.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

19 SEPT
Naturvårdsverket

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt.
Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk.
Naturvårdsverket
 

 

20 SEPT
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.
Stiftelseansökan.se

 

20 SEPT
Palmestipendiet

Olof Palmes Minnesfond tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 SEPT
Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 16 miljoner kronor per år. Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid universitet och högskolor, forskningsinstitut eller inom kulturmiljöområdet.
Riksantikvarieämbetet

 

20 SEPT
Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.
Jerringfonden

 

20 SEPT 
NordForsk

Projects: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”.
NordForsk

 

21 SEPT 
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

21 SEPT 
Riksbankens Jubileumsfond - Kommunikationsprojekt 2017

RJ:s kommunikationsprojekt ger forskare möjligheten att sprida forskning och öka sin samverkan med det omgivande samhället. I syfte att öka forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ härmed 4 miljoner kronor.
Riksbankens Jubileumsfond

 

26 SEPT
STINT - Joint China-Sweden Mobility

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en kinesisk part.
STINT

 

28 SEPT
Schwarzman Scholars

Every year, up to 200 Schwarzman Scholars will represent the world’s next generation of leaders — high-caliber individuals with open minds and limitless potential.The extraordinary students (18 but not yet 29 years of age) selected to become Schwarzman Scholars will receive a comprehensive scholarship.
Schwarzman Scholars

 

28 SEPT
STINT - Postdoctoral Transition Grants

Syftet med programmet är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk.
STINT

 

29 SEPT 
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. 
ÅForsk

 

29 SEPT 
Brandforsk

4 tematiska områden inom vilka Brandforsk särskilt gärna ser ansökningar. Dessa områden är:

 • Innovativt brandskydd i det digitala samhället
 • Resilient brandskydd i ett systemperspektiv
 • Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen
 • Brandsäkerhet för en åldrande befolkning

Brandforsk

 

29 SEPT
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS. 
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

 

29 SEPT
Neuroförbundets forskningsfond - Forskningsprojekt 2018

Medel till forskningsprojekt inom neurologisfären.
Neuroförbundet

 

29 SEPT
Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

För att ansöka om detta stipendium, ska du gå förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem. Ansökningsperiod:2017-09-04 -2017-09-29.
UtlysningGöta studentkår, Utbildningsvetenskap

 

29 SEPT
STINT - Korea-Sweden Research Cooperation

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en koreansk part.
STINT

 

 

30 SEPT 
Rabattstipendiet 2017

Vi söker Sveriges mest sparsamma studenter. Om du är en av de som lever snålt kan du genom att dela med dig av dina tricks på hur man bäst klarar sig med lite pengar vinna vårt rabattstipendium. Var och en av de tre vinnande stipendiaterna får 3000 kr i månaden i 12 månader. Rabattkalas.se

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2017

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel. Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT 
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag 2017 - Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kr.
 • Stipendier 2017 - Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium.

Bonus Copyright Access

 

30 SEPT
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet? I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kronor. 2017 års stipendium kommer att prioritera kurslitteratur för lärarutbildningarna.
Natur & Kultur

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Ansökningsperiod: 1- 30 sept.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

Stipendium till studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri). Du ska ha utfört ett examensarbete inom verksamhetsområdet under HT 2016 eller VT 2017.
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT
Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond

Fonden har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom.
Riksförbundet HjärtLung

 

30 SEPT
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Medel från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
Cancer- och Allergifonden

 

30 SEPT
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

30 SEPT
The Bergman Estate on Fårö

The Bergman Estate offers accom­mo­dation for a work period of no less than three weeks and at the most three months.  Artists, scholars and journalists from around the world, as well as people dedicated to democracy and freedom of speech issues may apply for a stay.
The Bergman Estate on Fårö

 

30 SEPT
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering. Ansökningsperiod: 1-30 sept.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande - Forskningspris

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.
SCIF

 

30 SEPT
Reumatikerförbundet

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. 
Reumatikerförbundet

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stipendier för musikforskning

Medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades kan ansöka.
HRFs hörselforskningsfond

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

1 OKT 
Skyltfonden

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel från fonden.
Trafikverket

 

1 OKT
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne - Examensarbeten

Stipendiet är personligt och söks av den person (student) som ska utföra examensarbetet. Ansökningar inom ramen för examensarbeten kan gälla landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

1 OKT
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Stiftelsens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

1 OKT
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
The Sartorius & Science Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

Exceptional scientists wanted. Entries can be made in the fields of regenerative medicine, cell therapy, gene therapy, immunotherapy as well as materials and tissue engineering. Every individual scientist who received his or her PhD/MD within the past 10 years may apply.
Sartorius

 

1 OKT
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning  inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom.
Reumatikerförbundet

 

1 OKT
Brottsofferfonden - Forskningsprojekt

Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT
Estrid Ericsons Stiftelse

Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 OKT
Kulturfonden för Sverige och Finland

 • Aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning.
 • Vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsen skall främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT 
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Stiftelsen beviljar författarbidrag för framtagande av rättsvetenskapliga verk. Ansökan står öppen för kvalificerade svenska forskare.
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

 

1 OKT
Energiforsk
- Biodrivmedel för Sverige 2030
I denna första utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets samtliga forskningsområden: Kostnadseffektiv produktion / Energieffektivitet för biodrivmedel / En breddad råvarubas / Effekter av nationell produktion / Biodrivmedlens allokering.
Energiforsk

 

2 OKT
Stiftelsen för Njursjuka - Forskningsstipendium

Stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.
Stiftelsen för Njursjuka

 

2 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

2 OKT
Nordiska kulturfonden

Stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden. Nordisk substans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet. De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag.
Nordiska kulturfonden

 

2 OKT
Wenner-Gren stiftelsernas stipendier

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Symposieanslag" (för anordnande av symposier/konferenser)
 • Resestipendier (för konf.resor och kurser)

Wenner-Gren stiftelserna

 

5 OKT 
Cancerfonden

 • Fellowships i pankreas – cancerforskning
 • Forskarskola
 • Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator Award
 • Junior Investigator Award

Cancerfonden

 

5 OKT 
The Knut and Alice Wallenberg Foundation - Mathematics

 • Postdoctoral Scholarship Program in Mathematics for researchers with a Swedish doctors degree.  
 • Postdoctoral Scholarship Program in Mathematics for researchers from outside Sweden.
 • Nomination of guest professors in mathematics.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

6 OKT
RISH, a scholarship foundation for foreign guest students

If you are enrolled in higher education in Gothenburg since at least one year, and are required to pay tuition fees, you may apply for a Rotary International Student House (RISH) scholarship of ca 10 000 SEK. This is awarded to 7-10 students per year.
GFS

 

9 OKT
Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Anslag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

 

10 OKT 
Halmstads Handelsförening

Stipendium för eftergymnasiala studier med inriktning på handel och ekonomi. Stipendium kan endast tilldelas sökande född eller uppvuxen i Halmstads Kommun. Ansökningsperiod:1 sept - 10 okt.
Halmstads Handelsförening

 

10 OKT
Handelsrådet -  Steg 1 - idéskiss

Tema – Forskning relevant för handelsnäringen. Projekten ska vara på kvalificerad vetenskaplig nivå och ha hög relevans för handelsnäringens utveckling.
Handelsrådet

 

11 OKT 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i Sverige. Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

12 OKT
Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv.
Stiftelsen Promobilia

 

12 OKT
Stiftelsen Skogssällskapet - Steg 1

Postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik, rekreation och integration. Ansökningsperioden för steg 1 beräknas vara öppen mellan den 14 september och den 12 oktober. Mer info i sept.
Stiftelsen Skogssällskapet

 

13 OKT (prel)
Folksam  - Forskningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälso- främjande vetenskaplig forskning.
Folksam

 

15 OKT
L’Amitié Franco-Suédoise  - Stipendiet ”Chambre Linné”

Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning

 

 

15 OKT
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år. Ansökningsperiod: 15 aug - 15 okt.
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

 

15 OKT
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsens ändamål är att företrädesvis stödja arbetet med teatersamlingar vid Göteborgs Stadsmuseum. Stiftelsen kan även stödja scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg. Forskningen ska företrädesvis ske vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg.
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

 • Stipendier ges till enskilda personer
 • Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer

Belysningsstiftelsen

 

15 OKT 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena. 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Bidrag beviljas bl a till högre akademiska studier forskarutbyte, tryckning och översättning av skönlitterära och vetenskapliga verk samt till anordnande av konstutställningar, konserter och föredrag, som utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien.
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

 

15 OKT
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området.
Stiftelseansökan.se

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Anslag till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

16 OKT
Stiftelsen Samariten

Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Ansökningsperiod:15 sept - 16 okt 2017.
Stiftelsen Samariten

 

19 OKT 
Karlstad - O.F och S.R Rydbergs stipendiefond

Du kan söka stipendiet om du studerar juridik eller studerar till läkare vid ett svenskt universitet. Kan enbart sökas av manliga studerande. Du ska också tillhöra Värmlands nation och ha slutbetyg från något gymnasium i Värmland.
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

 

24 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning - Forskningsanslag

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.
Sveriges advokatsamfund

 

30 OKT 
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendier till kvinnliga studerande som är högst 40 år och som studerar på heltid. Ansökningsperiod: 15 sept - 30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

30 OKT
ARQ

ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. Medel kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag.
ARQ

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021. Ansökningsperiod: 1 sept – 31 okt.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen beviljar bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ansökningstid: 1 oktober till den 31 oktober.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000.
VREF

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT 
De Blindas Vänner - Forskning och utveckling

DBV stödjer verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
De Blindas Vänner

 

31 OKT 
StudySoup - Women in Technology Scholarship

The scholarship, $2000, will be awarded to a female student who demonstrates a passion for computer science and is looking to make an impact on the industry.
StudySoup

 

1 NOV
GreenMatch - Stipendium 2017

Ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.
GreenMatch

 

15 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Forskningsanslag till följande två områden:

 • Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor
 • Förbättrad livskvalitet för äldre

Ansökningsperiod: 15 sept -15 nov 2017.
Familjen Kamprads stiftelse

 

15 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendium

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

 • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

Göteborgs stad

 

30 NOV
Sahlgrenska akademins resestipendium

Resestipendium kan tilldelas de studenter på program vid Sahlgrenska akademin som förlägger examensarbetet utomlands under minst 4 veckor. Sista ansökningsdag är 30 nov för dig som ska göra examensarbetet påföljande vår.
Sahlgrenska akademin

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

4 DEC
Mistra - Smart underhåll av infrastruktur

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om hur underhållet av den fysiska infrastrukturen i form av vatten- och avloppsanläggningar samt vägar och järnvägar ska optimeras för att ge största möjliga nytta både nu och i framtiden.
Mistra

 

5 DEC
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December.
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 

15 DEC
Hexter & Baines stipendium

Stipendiet har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK, ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiet är tillgängligt för gymnasie- och högskolestudenter. 
Hexter & Baines

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

Stipendier till studerande vid svenska universitet och högskolor för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Global Student Scholarship
StudySoup is offering a $2000 to one international student planning to attend an American school for a minimum of 10 months.
StudySoup

 

31 DEC
First in Family

Becoming a first-generation college student is a tremendous honor. And StudySoup would like to reward the exceptional work that goes into overcoming this barrier. Therefore, we are offering a $2000 scholarship this semester to one student who is looking for a leg-up in increasing their educational mobility.
StudySoup


31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Pengar ges till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.
Stiftelsen Solstickan

 

31 JAN  
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
The Virtuous Prom Peace Scholarship

A scholarship of $250 for females planning to or currently pursuing studies in theology, anthropology, psychology or sociology, either at the undergraduate or graduate level. Application period: 1 Nov - 31 Jan.
Virtuous Prom

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living
 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?